"اندیش‌نامۀ معماری" نشریه‌ای علمی است که نتایج حاصل از تلاش‌های اصیل پژوهش‌گران و متخصصان را در حوزۀ معماری، و زمینه‌های مختلف مرتبط با آن، معرفی می‌نماید. تلاش این نشریه توسعه و تعمیم دانش معماری، تبیین حوزه‌های میان‌رشته‌ای، بررسی چالش‌های موجود، و جست‌و‌جوی راه‌حل‌های بهینه برای معماران و معماری امروز ما است. نشریه پذیرای مقاله‌های حاصل از گزارش‌های پژوهشی، رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، پژوهش‌های آزاد دارای محتوای علمی، مقاله‌‏های مروری، ترجمه‌های با محتوای ارزشمند، و همچنین معرفی و نقد آثار برتر معماری در ایران و خارج از کشور است.

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، تیر 1401 

دیبدو فرانسیس کِرِ

صفحه 183-188

10.30480/arcand.2022.1180

هستۀ پژوهش‌های ترویجی اندیش‌نامه معماری .


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

اعضای هیات تحریریه سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط