اخبار و اعلانات

فراخوان اندیش‌مندان حوزۀ معماری

پس از انتشار نخستین شماره در بهار و تابستان 1400، نشریۀ اندیش‌نامۀ معماری آمادگی خود را جهت همکاری با اندیش‌مندان در حوزه‌های تئوری و تاریخ معماری، نقد معماری، تازه‌ها، یافته‌های پژوهشی، مسائل ساخت و اجرا، ارزیابی و معرفی رویدادهای معماری و ... اعلام می‌دارد. قالب‌های قابل ارزیابی و انتشار عبارت از مقالۀ پژوهشی، مقالۀ مروری، نقطه‌نظر، مقالۀ فنی، و مقالۀ کوتاه می‌باشند 

مطالعه بیشتر