اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا اهری

معماری، شهرسازی، مستندنگاری و مطالعات معماری ایران دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

z_aharisbu.ac.ir

مهندس سید محمد بهشتی

معماری، تاریخ معماری ایران، میراث فرهنگی عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب‌نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی

beheshtimiras.ac.ir

دکتر عیسی حجت

معماری، آموزش معماری استاد دانشگاه تهران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

isahojatut.ac.ir

دکتر سید بهشید حسینی

معماری، مدیریت بحران، طراحی بیمارستان استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

behshid_hosseiniart.ac.ir

دکتر ریما فیاض

معماری، معماری و انرژی دانشیار گروه فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

fayazart.ac.ir

دکتر محسن فیضی

معماری، معماری منظر استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

mfaiziiust.ac.ir

دکتر علیرضا مستغنی

معماری، معماری شهری دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

alirezamostaghni.com
mostaghniart.ac.ir

دکتر منوچهر معظمی

معماری استادیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

m.moazzemiart.ac.ir

سردبیر

دکتر ریما فیاض

معماری و انرژی دانشگاه هنر

fayazart.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر علیرضا مستغنی

معماری دانشگاه هنر

alirezamostaghni.com
mostaghniart.ac.ir