اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

زهرا اهری

معماری، شهرسازی، مستندنگاری و مطالعات معماری ایران دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

z_aharisbu.ac.ir

سید محمد بهشتی

معماری، تاریخ معماری ایران، میراث فرهنگی عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب‌نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی

beheshtimiras.ac.ir

عیسی حجت

معماری، آموزش معماری استاد دانشگاه تهران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

isahojatut.ac.ir

سید بهشید حسینی

معماری، مدیریت بحران، طراحی بیمارستان استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

behshid_hosseiniart.ac.ir

ریما فیاض

معماری، معماری و انرژی دانشیار گروه فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

fayazart.ac.ir

محسن فیضی

معماری، معماری منظر استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

mfaiziiust.ac.ir

علیرضا مستغنی

معماری، معماری شهری دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

alirezamostaghni.com
mostaghniart.ac.ir

منوچهر معظمی

معماری استادیار گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

m.moazzemiart.ac.ir

سردبیر

ریما فیاض

معماری و انرژی دانشگاه هنر

fayazart.ac.ir

مدیر مسئول

علیرضا مستغنی

معماری دانشگاه هنر

alirezamostaghni.com
mostaghniart.ac.ir

مدیر داخلی

سیده مهسا باقری

دکتری معماری، دانشگاه هنر، تهران.

mahsa.bagheri_1989yahoo.com