دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تیر 1401 
دیبدو فرانسیس کِرِ

صفحه 183-188

10.30480/arcand.2022.1180

هستۀ پژوهش‌های ترویجی اندیش‌نامه معماری .