مروری بر روش های آموزش سازه برای معماران رهیافتی در جهت انسجام آموزه های سازه با فرآیند طراحی معماری

نوع مقاله : مقالۀ روش‌شناسی

نویسندگان

1 گروه معماری/ دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه یزد

2 گروه آموزشی معماری/ دانشگاه یزد

چکیده

دغدغه‌ی چگونگی آموزش سازه در دانشکده‌های معماری از نارضایتی بروز پیداکرده در 1976 در دانشگاه کالیفرنیا - برکلی پررنگ شد. دلایل نارضایتی‌ها از آموزش سازه در دانشکده‌ها‌ی معماری در آن زمان در موارد زیر خلاصه شد: جدا بودن حوزه‌ی دانش "سازه" از دیگر حوزه‌های دانشی در رشته‌ی معماری و عدم انسجام مفاهیم سازه‌ای با روند طراحی معماری، روش‌های آموزش سنتی و مفاهیم منشعب شده از برنامه‌ی آموزشی در مدارس مهندسی عمران که برای پاسخ به نیازهای معماران توسعه پیدا نکرده است، مفاهیم سطحی و ضعیف که برای موضوعات و نیازهای فنی معماری رضایت‌بخش نیستند. پژوهشگران بسیاری در پی بررسی دلایل بروز این مسئله و پاسخ به آن برآمدند. این مقاله، مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته در این خصوص دارد و همچنین درخلال آن برنامه‌ی آموزشی سازه در چند دانشگاه منتخب از جمله دانشگاه برکلی که آغاز کننده‌ی این حرکت بوده است، را بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آموزش مبانی و کلیات سازه به معماران، قدم اول در آموزش سازه است. درک رفتار سازه‌ها و استفاده از سازه‌ها به عنوان یک نیروی خلاق در طراحی، اهداف آموزشی متعالی‌تری هستند که نیاز به فعالیت‌های آموزشی در محیط دانشگاه دارند. نتایج پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که کار با مدل‌های فیزیکی سازه، بهره‌گیری از نرم‌افزارهای سازه‌ای و همچنین انجام تمرینات طراحی سازه در ذیل فرآیند طراحی معماری، از جمله فعالیت‌های موثر در این خصوص هستند. استفاده از مدل‌های فیزیکی، بر درک اولیه از رفتار سازه‌ها موثر است. شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای از مدل-های سازه‌ای، تحلیل های پیچیده‌تری از رفتار سازه‌ها را به صورت بصری نمایش می‌دهد و انجام تمرینات طراحی سازه در ذیل طراحی معماری، بر آموزش کاربرد دانش سازه در طراحی معماری تاکید می‌کند. این پژوهش با گردآوری کتابخانه‌ای-اسنادی داده‌ها و همچنین روش پژوهش تحلیل- محتوا صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

overview of structural Education methods for architects an approach to the integration of structural taught in integration with architectural design process

نویسندگان [English]

 • fouzieh zeinali 1
 • nariman farahza 2
1 architecture faculty of yazd university
2 architecture faculty of yazd university
چکیده [English]

Concerns about how to teach architecture in schools of architecture were highlighted in 1976 at the University of California-Berkeley. The reasons for dissatisfaction with structural education in the schools of architecture at that time were summarized as follows: Separation of the field of knowledge of "structure" from other fields of knowledge in the field of architecture and inconsistency of structural concepts with the process Architectural design, traditional teaching methods, and concepts branched out from the curriculum in civil engineering schools that have not been developed to meet the needs of architects, superficial and weak concepts that are not satisfactory for the topics and technical needs of architecture. Many researchers have sought to investigate the causes of this problem and answer it. This article provides an overview of the research that has taken place in the field, and also examines the structural education curriculum at several selected universities, including Berkeley University, which initiated the movement. The results of this study show that teaching the basics and generalities of structure to architects is the first step in teaching structure. Understanding the behavior of structures and using structures as a creative force in design are higher educational goals that require educational activities on campus. The results of research show that working with physical models of structures, using structural software and also performing structural design exercises under the architectural design process, are among the effective activities in this regard. The use of physical models affects the initial understanding of the behavior of structures. Computer simulations of structural models visualize more complex analyzes of the behavior of structures, and perform structural design exercises under architectural design to teach the application of structural knowledge in Emphasizes architectural design.
Teaching architects the basics of structure in order to use it in solving architectural design problems. Therefore, it is necessary to teach the application of theoretical knowledge of structure in architectural design. This can be done with design exercises along with structural theoretical training. . This research has been done by collecting data libraries as well as content analysis-research method.
. The purpose of this study was to find effective methods tested for structural education for architects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • structure
 • architectural design
 • application
 • architectural education
 • curriculum
 • زینلی فوزیه (1401)، فهم هندسی سازه و یادگیری معنادار در طراحی معماری، استدلال دیاگرامی مدلی برای ساخت دانش سازه در طراحی معماری، پایان نامه دکتری، دانشگاه یزد.
 • زینلی، فوزیه و فرح زا، نریمان (1399)، انسجام دانش فنی و آموزه‌های طراحی در آموزش معماری مقایسه‌ی تطبیقی سرفصل دروس کارشناسی معماری دانشگاه‌های برتر جهان و ایران، نشریه هنرهای زیبا، دوره‌ی 25، شماره 2، صص 95-106.
 • سلیمانی سارا(1393) بهبود آموزش سازه در رشته معماری با تاکید بر محتوا، روش و رسانه، رساله­ی دکتری، دانشگاه علم و صنعت، ایران.
 • شاهرودی عباسعلی، 1387، نقش و تأثیر سازه در فرآیند طراحی معماری موثرسازی آموزش سازه در معماری، رساله دکتری، دانشگاه علم و صنعت، ایران.
 • صداقتی، عباس و حجت، عیسی (1398)، «محتوای آموزش معماری در ایران و میزان موفقیت دوره‌ی کارشناسی در انتقال این محتوا»، دوفصلنامه مطالعات معماری ایران، دوره 8، شماره 15، صص 91-112.
 • مولانایی، صلاح­الدین (1392)، ارتقاء نگرش سازه‌ای درروش طراحی معماری بر مبنای روش ARCH-ST، پایان نامه­ی دکتری، دانشگاه علم و صنعت، ایران.
 • Allen, E. Zalewski, W (2009), Form and Forces: Designing Efficient, Expressive Structures, Jon Wiley and Sons

-Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman

 • Black, R. G., & Duff, S. (1994). A Model for Teaching Structures: Finite Element Analysis in Architectural Education, Journal of Architectural Education, 38-68.
 • Chiuini, M (2006), Less Is More: A Design-oriented Approach to Teaching Structures in Architecture, Building Technology Educators’ Symposium, pp 205-2012Chi, M. T.
 • Lonnman, B. (2000). "Structural models in design education: visualising form and behaviour." Architectural Theory Review 5(2): 27-43.

- Nadimi, H (1996), Conceptualizing a framework for integrity in architectural education: with some references to Iran, PhD Thesis in the Institute of the advanced architectural studies, University of York

 • Saliklis, E. (2019). Structures: A Geometric Approach Graphical Statics and Analysis (f. zeinali, Trans.): springer.
 • Vassigh, S (2005), A Comprehensive Approach to Teaching Structures Using Multimedia, university at buffalo/suny, AIA report on university, pp 133-145.
 • Vrontissi, M. (2015). The physical model in structural studies within architecture education: paradigms of an analytic rationale? Paper presented at the Proceedings of IASS Annual Symposia.
 • Vrontissi, M. (2018). The Physical Model as Means of Projective Inquiry in Structural, PhD dissertation at ETH Zurich university,
 • Wetzel, C. (2008). An integrated and collaborative approach, Integrating Technology in a Beginning Discipline. National Conference on Beginning Design.
 • Whitehead, R. (2019). Structures by Design: Thinking, Making, Breaking. Routledge.
 • Zheng, H. (2020). Form Finding and Evaluating Through Machine Learning: The Prediction of Personal Design Preference in Polyhedral Structures.