مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 استاد و عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

10.30480/arcand.2022.4174.1024

چکیده

چکیده:

افهامِ متمایز، گوناگون، و چندگانۀ موجود از معماری دینی نزد معماران، هنرپژوهان، و دین‌شناسان مختلف، موجب شد که این پژوهش با هدف مطالعۀ بخشی از این افهام نزد دو معمار صاحب‌نظر در حوزۀ فرهنگی غرب انجام پذیرد. آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماران صاحب‌نظر در حوزۀ فرهنگی غرب هستند که در اندیشه‌های خویش به فهمی از این معماری دست‌یافته-اند. این پژوهش در نظر دارد به مطالعۀ افهام معماران نامبرده از معماری دینی بپردازد. پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی-نظری و از نظر راهبرد، کیفی، و از لحاظ روش‌های گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. نتایج حاصل از این پژوهش، علاوه بر اینکه مطالعه‌ای تحلیلی از افهام معماران نامبرده در خصوص معماری دینی ارائه کرده است، نقاط اشتراک و افتراق فهم این دو معمار از معماری دینی را نیز برشمرده است. مطابق با این تحلیل تاکید بر تجلی ایمان، اعتقاد قلبی، و باورهای انسان یا به صورت خاص معمار در معماری دینی به صورت مشترک در افهام این معماران شناسایی شد. اعتقاد این معماران به پیوستگی معماری با معنویات، دین، و یا مذهبی خاص نیز یکی از نقاط اشتراک تفکر ایشان بود. همچنین انتساب کارکردی صرفا معنوی در مقابل کارکرد مادی، دنیایی، و معنوی به معماری دینی و همچنین تفاوت در مشخصات معمار دینی را می‌توان از نقاط افتراق اندیشه‌های معماران نامبرده برشمرد.واژگان کلیدی: معماری دینی، معمار دینی، فهم، آگوستوس پوجین، کوینلن تری.

واژگان کلیدی: معماری دینی، معمار دینی، فهم، آگوستوس پوجین، کوینلن تری.

واژگان کلیدی: معماری دینی، معمار دینی، فهم، آگوستوس پوجین، کوینلن تری.

واژگان کلیدی: معماری دینی، معمار دینی، فهم، آگوستوس پوجین، کوینلن تری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Augustus Pugin and Quinlan Terry's interpretations of Religious Architecture

نویسندگان [English]

 • seyedeh mahsa bagheri 1
 • mahmood arjmand 2
 • seyed behshid hosseyni 3
1 PhD Student, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:

The distinct, varied, and multiple interpretations of religious architecture by various architects, art scholars, and theologians led this study to be conducted with the aim of studying part of this interpretations. Augustus Pugin and Quinlan Terry are prominent architects in the western cultural sphere who have gained an interpretations of this architecture in their thoughts. This study intends to study the interpretations of the mentioned architects of religious architecture. The research is fundamental-theoretical in terms of purpose and qualitative in terms of strategy. Research is also a library in terms of data collection methods. The results of this research, in addition to providing an analytical study of the interpretations of the mentioned architects regarding religious architecture, also provide a comparative analysis of these interpretations. According to this analysis, the emphasis on the manifestation of faith and beliefs of human, or specifically architects, in religious architecture, was identified in the interpretations of these architects. The belief of these architects in the connection of architecture with spirituality, religion, or faith was also one of the common points of their interpretations. Also attributing purely spiritual function versus material and spiritual function to the architecture of religion and also, the differences in the characteristics of religious architects can be considered as points of difference between the ideas of the mentioned architects.

Abstract:

The distinct, varied, and multiple interpretations of religious architecture by various architects, art scholars, and theologians led this study to be conducted with the aim of studying part of this interpretations. Augustus Pugin and Quinlan Terry are prominent architects in the western cultural sphere who have gained an interpretations of this architecture in their thoughts. This study intends to study the interpretations of the mentioned architects of religious architecture. The research is fundamental-theoretical in terms of purpose and qualitative in terms of strategy. Research is also a library in terms of data collection methods. The results of this research, in addition to providing an analytical study of the interpretations of the mentioned architects regarding religious architecture, also provide a comparative analysis of these interpretations. According to this analysis, the emphasis on the manifestation of faith and beliefs of human, or specifically architects, in religious architecture, was identified in the interpretations of these architects. The belief of these architects in the connection of architecture with spirituality, religion, or faith was also one of the common points of their interpretations. Also attributing purely spiritual function versus material and spiritual function to the architecture of religion and also, the differences in the characteristics of religious architects can be considered as points of difference between the ideas of the mentioned architects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious Architecture
 • Religious Architect
 • interpretations
 • Augustus Pugin
 • Quinlan Terry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 اردیبهشت 1401