مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 استاد و عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

افهامِ متمایز، گوناگون، و چندگانۀ موجود از معماری دینی نزد معماران، هنرپژوهان، و دین­شناسان مختلف، موجب شد که این پژوهش با هدف مطالعۀ بخشی از این افهام نزد دو معمار صاحب­نظر در حوزۀ فرهنگی غرب انجام پذیرد. آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماران صاحب­نظر در حوزۀ فرهنگی غرب هستند که در اندیشه­های خویش به فهمی از این معماری دست­یافته­اند. این پژوهش در نظر دارد به مطالعۀ افهام معماران نامبرده از معماری دینی بپردازد. پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی-نظری و از نظر راهبرد، کیفی، و از لحاظ روش­های گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای است. نتایج حاصل از این پژوهش، علاوه بر اینکه مطالعه­ای تحلیلی از افهام معماران نامبرده در خصوص معماری دینی ارائه کرده است، نقاط اشتراک و افتراق فهم این دو معمار از معماری دینی را نیز برشمرده است. مطابق با این تحلیل تاکید بر تجلی ایمان، اعتقاد قلبی، و باورهای انسان یا به صورت خاص معمار در معماری دینی به صورت مشترک در افهام این معماران شناسایی شد. اعتقاد این معماران به پیوستگی معماری با معنویات، دین، و یا مذهبی خاص نیز یکی از نقاط اشتراک تفکر ایشان بود. همچنین انتساب کارکردی صرفا معنوی در مقابل کارکرد مادی، دنیایی، و معنوی به معماری دینی و همچنین تفاوت در مشخصات معمار دینی را می­توان از نقاط افتراق اندیشه­های معماران نامبرده برشمرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Augustus Pugin and Quinlan Terry's interpretations of Religious Architecture

نویسندگان [English]

 • seyedeh mahsa bagheri 1
 • mahmood arjmand 2
 • seyed behshid hosseyni 3
1 PhD Student, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
The distinct, varied, and multiple interpretations of religious architecture by various architects, art scholars, and theologians led this study to be conducted with the aim of studying part of this interpretations. Augustus Pugin and Quinlan Terry are prominent architects in the western cultural sphere who have gained an interpretations of this architecture in their thoughts. This study intends to study the interpretations of the mentioned architects of religious architecture. The research is fundamental-theoretical in terms of purpose and qualitative in terms of strategy. Research is also a library in terms of data collection methods. The results of this research, in addition to providing an analytical study of the interpretations of the mentioned architects regarding religious architecture, also provide a comparative analysis of these interpretations. According to this analysis, the emphasis on the manifestation of faith and beliefs of human, or specifically architects, in religious architecture, was identified in the interpretations of these architects. The belief of these architects in the connection of architecture with spirituality, religion, or faith was also one of the common points of their interpretations. Also attributing purely spiritual function versus material and spiritual function to the architecture of religion and also, the differences in the characteristics of religious architects can be considered as points of difference between the ideas of the mentioned architects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious Architecture
 • Religious Architect
 • interpretations
 • Augustus Pugin
 • Quinlan Terry
 • آلبرتی، لئون باتیستا و دیگران (1399). نظریه­های زیبایی­شناسی. گردآوری مارک فاستر گیج، ترجمۀ احسان حنیف، تهران: فکرنو.
 • شوای، فرانسواز (1384). شهرسازی تخیلات و واقعیات. ‌ترجمۀ محسن حبیبی، تهران: ‌انتشارات دانشگاهتهران.
 • فرشیدنیک، فرزانه؛ افهمی، رضا (1391). معماری و الهیات. کوینلن تری، کتاب ماه هنر، شماره 173، 20-22.
 • قبادیان، وحید (1398). مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 • کالینز، پیتر (1375). تاریخ تئوری معماری. ترجمۀ حسین حسن­پور، تهران: قطره.
 • گاردنر، هلن (1387). هنر در گذر زمان. ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: آگاه.
 • ملکیان، مصطفی (1369- 1373آ). تاریخ فلسفۀ غرب. جلد اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • ملکیان، مصطفی (1369- 1373ب). تاریخ فلسفۀ غرب. جلد دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 

Alberti, L, B. 1755. the ten book of architecture, Leoni edition.

Alexander, Ch. 2004A. The Phenomenon of Life: Nature of Order, Book 1: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, CES Publishing.

Alexander, Ch. 2004B. The Process of Creating Life: Nature of Order, Book 2: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, Center for Environmental Structure.

Alexander, Ch. 2004C. A Vision of a Living World: The Nature of Order, Book 3: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, Center for Environmental Structure.

Alexander, Ch. 2003. The Luminous Ground: The Nature of Order, Book 4: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, CES Publishing.

Belcher, M. 1987. A study of Contrasts and other writings of A.W.N.  Pugin in relation to the medievalist tradition in Victorian literature; together with a bibliography of publications by and about him, a thesis for the degree of doctor of philosophy, university of Canterbury.

Hill, R. 2001. God's Architect, Pugin and the Building of Romantic Britain, London, Penguin Publ.

Kelly, Ch, M. 2014. Augustus Pugin, 1812-1852, the Irish Monthly, Vol. 61, No. 720, pp. 380-389.

Pugin, A, W. 1841. Contrasts: Or, A Parallel between the Noble Edifices of the Middle Ages and Corresponding Buildings of the Present Day, Cambridge Library Collection, Art and Architecture, Illustrated Edition.

Ruskin, J. 2015. The Seven Lamps of Architecture, simplicissimus book farm.

Terry, Q. 1997. Architecture & theology, theories and manifestoes of contemporary architecture, edited by jenkes. Charles, kropf, Karl, academy edition, Chichester.