بررسی شیوه‌های سنجش ترجیحات ساکنان مسکن شهری معاصر؛ تحلیل و به‌کارگیری روش ساختار معنایی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران

چکیده

تحقق خواست و نیاز سکونتی ساکنین در مسکن از مهمترین دغدغه‌های مطالعات برنامه‌ریزی و طراحی مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ است. از آنجا که به دلیل تنوع ساکنین و ناشناخته‌بودن آن‌ها امکان تحقق همه خواست و نیازها در مسکن‌هایی با ساکن نهایی نامعلوم وجود ندارد، فهم اولویت‌ها و ترجیحات سکونتی و چگونگی انتخاب مسکن توسط ساکنین اهمیت می‌یابد. در سال‌های اخیر روش-های متعددی برای تحلیل ترجیحات و انتخاب‌های ساکنین به‌کار گرفته شده‌است. بنابراین آشنایی با این روش‌ها و انتخاب روش متناسب با بستر و حوزه عمل هر پژوهش می‌تواند تا حدی ضامن تحقق هدف پژوهش و صحت نتایج آن باشد. هدف از تحقیق حاضر فهم و تحلیل شیوه‌ای برای سنجش ترجیحات ساکنین مسکن شهری معاصر با تمرکز بر شاخصه‌های معماری مسکن می‌باشد در این راستا ابتدا ساز و کار هفت روش مختلفِ به کارگرفته شده در مطالعات ترجیحات مسکن مورد بررسی تطبیقی واقع شده است. سپس با در نظر داشتن رویکرد و بستر پژوهش، استفاده از روش ساختار معنایی برای فهم ترجیحات گروهی از ساکنین مسکن شهری به عنوان نمونه موردی تشریح شده و مورد تحلیل قرار گرفت. در این مسیر ابتدا شاخصه‌های معماری مسکن استخراج شده و سپس تکنیک انجام مصاحبه نیمه-ساختاریافته نردبانی و نحوه کدگذاری محتوای اطلاعات گردآوری‌شده شرح داده‌شد. داده‌ها با به‌کارگیری مدل ابزار-غایت تحلیل شده و در قالب گزاره‌های خصوصیت، پیامد، ارزش و با بهره‌گیری از نظریه ارزشی شوارتز تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد در حوزه طراحی و معماری، استفاده از روش ساختار معنایی با توجه به ماهیت پژوهش می‌تواند از طریق پیوند خصوصیات مسکن و ارزش‌های ساکن، امکان طراحی مسکن مطلوب متناسب با ترجیحات ساکنین را فراهم کند. در پایان پیشنهادهایی نیز برای بهبود کارکرد این شیوه ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the methods of measuring the preferences of contemporary urban housing residents; Analysis and using the Meaning-Structure method

نویسندگان [English]

 • Zahra Sadrian 1
 • Alireza Mostaghni 2
1 Department of Architecture and Urban planning, University of Art, Tehran, Iran
2 Department of Architecture and Urban planning, University of Art, Tehran
چکیده [English]

Realizing residents’ needs and desires is one of the main concerns of the planning and housing design studies specifically in big cities. Because it’s impossible to realize all of the needs and desires of housing residents due to the diversity of the residents and them being unknown, it is important to understand the housing preferences and priorities of residents and how they choose housing. In the recent years, many methods have been used to analyze residents’ choices and preferences. So familiarizing with these methods and choosing the proper method based on the merits of each research’s field of operation can guarantee achieving the goal of the research and validity of its results to some level.

The goal of this research is to understand and analyze the urban residents’ priorities measurement methods, focusing on architectural attributes. To achieve that, first the structure of seven different methods used in housing priority studies are introduced. The methods are as follows: Traditional Housing Demand Research, The Decision Plan Nets Method (DPN), The Meaning Structure Method, The Multi-attribute Utility Method (MAUM), Conjoint Analysis, The Residential Images Method, Lifestyle Method. After realizing the goal and output of each method, they are put under comparative analysis considering two measures: the way the attributes are chosen and the way they are assessed (attribute-oriented or choice-oriented)

In the next step, considering the approach and context of the research, the Meaning structure method was used, explained and analyzed as a case study in order to understand the preferences of a group of residents in one of Tehran’s housing complexes. To do that, first the housing architecture attributes were educed on a housing unit scale and a building scale. Then semi-structure interviews were conducted using the laddering technique and the coding method of the context of the gathered information was explained. The coding and categorizing of the values are done using the “Schwartz theory of basic values”. Data were analyzed using the Means-end chain model and explained in the attribute, consequence, value clause format.

The results show that in the field of design and architecture, considering the essence of the research, using the Meaning structure method can make the designing of proper housing in line with the residents’ priorities possible by linking housing specifications with resident’s values. In the end, the limitations of this method are discussed and suggestions are provided to improve the output of this method in the context of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preferences
 • Urban housing
 • Meaning structure method
 • Means-end chain
 • Schwartz theory
 •  

  • افشاری، محسن و پوردیهیمی، شهرام (1394) توالی معنادار فعالیت­ها در مسکن، مطالعه موردی: ایل قشقایی. مطالعات معماری ایران، شماره 7، صص 17-5.
  • پوردیهیمی، شهرام (1390) فرهنگ و مسکن. مسکن و محیط روستا، شماره 134، صص 18-3.
  • حیدری، علی­اکبر، سعدوندی، مهدی، دمشناس، الهام و دمشناس، الهه (1397) اولویت­بندی شاخص­های مرتبط با ترجیحات مسکونی افراد در سه مقیاس واحد مسکونی، آپارتمان و محله، مورد مطالعاتی: مقایسه دیدگاه ساکنین سه شهر مشهد، نیشابور و تربت جام. آرمان­شهر، شماره 25، صص 68-57.
  • داداشی، مهدی، سپهری مقدم، منصور و ذبیحی، حسین (1397) بررسی ادراک، تجربیات و ترجیحات ساکنان به منظور بهبود عملکرد در ساختمان­ها با رویکرد زیست­محیطی در تهران. مدیریت شهری، شماره 50، صص 197-181.
  • سهامی، سوسن (1387) اولویت­های ارزشی دانشجویان، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 2، صص 172-157.
  • فرامرزی، داود (1378) نظریه ساختار مدور ارزش­های شوارتز، نامه پژوهش، شماره 14و 15، صص 129-107.
  • Boumeester, Harry J.F.M. (2011) Traditional housing demand research, The measurement and analysis of housing preferences and choice, 27-55.
  • Boumeester, Harry J.F.M. (2004). Duurdere koopwoning en wooncarrière. Een modelmatige analyse van de vraagontwikkeling aan de bovenkant van de Nederlandse koopwoningmarkt. Volkshuisvestingsbeleid en woningmarkt, 35. Delft: Delft University Press.
  • Clark, W. A. V., Deurloo, M. C., & Dieleman, F. M. (1990). Household characteristics and tenure choice in the US housing market. Netherlands Journal of Housing and Environmental Research, 5(3), 251–270.
  • Clark,W.A.V. and Dieleman, F.M. (1996) Households and Housing. Choice and Outcomes in the Housing Market, New Brunswick, New Jersey, Center for Urban Research Policy.
  • Coolen, H. (2006). The meaning of dwellings: An ecological perspective. Housing, Theory and Society, 23, 185–202.
  • Coolen, H. (2008). The meaning of dwelling features. Conceptual and methodological issues. Amsterdam: IOS Press
  • Coolen, H., and Hoekstra, J., (2001). Values as Determinants of Preferences for Housing Attributes. Journal of Housing and Built Environment 16, 285-306.
  • Coolen, H.C.C.H., & Jansen, S.J.T. (2012). Housing Preferences. International Encyclopedia of Housing and Home, 606–612.
  • Elder, H.W., & Zumpano, V. (1991). Tenure Choice, Housing Demand and Residential Location. Journal of Real Estate Research, 6(3), 341–356.
  • Ganzeboom, H. (1988). Leefstijlen in Nederland. Een verkennende studie. Sociaal en Cultureel Cahier no. 60. Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij.
  • Goetgeluk, R. W., Hooimeijer, P., & Oskamp, A. (1995). Modelling housing market search: empirical and algorithmic solutions. In M. M. M. Fischer, T. Sikos, & L. Bassa (Eds.), Recent developments in spatial information, modelling and processing (pp. 185–202). Budapest: Geomarket Co.
  • Gutman, J. (1982) A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization Processes, Journal of Marketing, 46, 60–72.
  • Hawlev, M. (2009). Laddering: A Research Interview Technique for Uncovering Core Values: Research That Works.
  • Jahanbin, R., & Poormohammadi, M.R. (2010). Principles of Provision of Housing for Low-income Groups, Case Study: Tabriz City. Journal of Geographic Perspective of Zagros, 2(3), 119-137.
  • Jansen, S. J. T., Coolen, H. C. C. H. (2010). What is the worth of lifestyle variables in the prediction of preferences for private and public green spaces? Working paper, presented at the 22nd conference of the European Network for Housing Research (ENHR), Istanbul.
  • Jansen, S.J.T., Coolen, H. C. C. H., Goetgeluk, R. W. (2011) The measurement and analysis of housig preference and choice, Springer.
  • Moghimi, Vahid & Jusan, Mahmud Bin Mohd (2015) Priority of structural housing attribute preferences: identifying customer perception. International Journal of Housing Markets and Analysis, Vol. 8 No. 1, pp. 36-52.
  • Molin, E., Oppewal, H., & Timmermans, H. (1996). Modeling consumer response to new housing: A stated choice experiment. Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 11, 297–312.
  • Oslon, Jerry C, Reynolds, Thomas j. (1983) Understanding consumers' cognitive structures : implications for advertising strategy
  • Park, W., Hughes, C. R., Thukral, V., & Friedman, R. (1981). Consumers’ decision plans and subsequent choice behavior. Journal of Marketing, 45, 33–47.
  • Schwartz, S. H. 1992. “Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries.” In Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 25, edited by M. P. Zanna, 1–65. San Diego, CA: Academic Press.
  • Singelenberg, J. (1980). Woonbeeldenonderzoek toont grote behoefte van Dameenheden aan. Bouw, 18, 33–37.
  • Timmermans, H., Molin, E., & van Noortwijk, L. (1994). Housing choice processes: Stated versus revealed modelling approaches. Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 9(3), 215–227
  • Veal, A. J. (2000). Leisure and lifestyle: A review and annotated bibliography (Online Bibliography 8). Sydney: University of Technology, School of Leisure, Sport & Tourism.
  • Walker, B., Marsh, A., Wardman, M., & Niner, P. (2002). Modelling tenants’ choices in the public rented sector: A stated preference approach. Urban Studies, 39, 665–688.
  • Wang, D., & Li, S.M. (2004). Housing Preferences in a Transitional Housing System: The Case of Beijing, China.Environment and Planning A, 36(1), 69–87.
  • Zinas, Bako Zachariah & Jusan, Mahmud Bin Mohd (2012) Housing choice and preference: Theory and measurement, 1st National Conference on Environment-Behaviour Studies, Faculty of Architecture, Planning & Surveying, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia, 14-15 November 2009