تاملی بر ارکان شکل‌گیری مرکز مهارت‌های نگارشی - پژوهشی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه هنر)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هیات علمی گروه فناوری معماری (مدیریت پروژه و ساخت)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

یکی از محصولات اصلی تلاش‌ های بنیادین دو رکن اصلی دانشگاه یعنی دانشجو و استاد به‌صورت «متن» عرضه می‌ شود. متن، مکتوبی است که با عنوان‌ هایِ پایان‌ نامه، رساله، مقاله، گزارش و غیره در دانشگاه ارائه می‌ شود. از طرفی، دانشگاه‌ ها با هدف فراهم کردنِ بستری برای آموختن بنا می‌ شوند و یکی از مهمترین اهداف آن ها گستردنِ قلمرویِ دانش و ایجاد امکان گفت‌ و گو و تبادل اندیشه است. در‌ واقع، «متن‌های علمی» رسانة دانشگاه‌ اند و هر دانشگاه با متن‌ ها یش درهای گفت‌ و گو را با صاحبان اندیشه باز می‌ کند. بنابر این، مطالعۀ برای شناخت راهکار های افزایش توان نگارشی دانشجویان و اساتید دانشگاه، مسئلة بنیادی بشمار می‌آید که موضوع پژوهش حاضر است. موضوعی که کانون آن بررسی ارکان و مبادی تأسیس مرکزی درون دانشگاهی با هدف آموزش مهارت‌ های نگارشی و ارتقای کیفی مهارت‌ های پژوهشی هنر به‌ لحاظ نگارشی است. پرسش از چگونگی شکل‌ گیری‌ این مرکز در دانشگاه هنر، به عنوان نمونه مورد مطالعه این پژوهش، برنامۀ دانشگاهی را از حیث خلأ موجود برای نگارش دست‌ گیری می‌ کند، کمبود های مقدماتی دانشجو را پوشش می‌ دهد و دست استادان را برای مطالبة گزارش‌ های متنی صحیح از دانشجویان باز می‌ کند. در محتوای این تحقیق کیفی، با بهره‌ گیری از کلیه ی ظرفیت‌ های روش شناسی مرتبط و متناسب با پژوهش حاضر، زمینه‌ های نظری تشکیل مرکز مهارت‌ های نگارشی دانشگاه هنر فراهم و برنامه‌ های اجرایی برای اساتید و دانشجویان کلیه‌ ی مقاطع آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflections on the pillars of formation of the writing-research skills center of the university (Case study: University of Art)

نویسنده [English]

 • Behnod Barmayehvar
Assistant Professor in Technology of Architecture (Project and Construction Management), Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main products of the fundamental efforts of the two main pillars of the university, namely the student and the professor, is presented in the form of "text". The text is a letter that is presented at the university with the titles of the dissertation, thesis, article, report, etc. On the other hand, universities are built with the aim of providing a platform for learning, and one of their most important goals is to expand the realm of knowledge and enable dialogue and exchange of ideas. In fact, "scientific texts" are the university media, and each university with its own texts opens the door to dialogue with thinkers. Therefore the study to identify strategies to increase the writing ability of students and university lecturers, is a fundamental issue that is the subject of the present study. The focus is on the study of the pillars and principles of the establishment of a central center within the university with the aim of teaching writing skills and improving the quality of art research skills in terms of writing. The question of how the center was formed at the University of Art, as a case of this study, captures the university curriculum in terms of the gap in writing, covers student deficiencies, and opens the door for faculty to request accurate textual reports from students. In the content of this qualitative research, using all the methodological capacities related to and appropriate to the present research, the theoretical grounds for establishing a writing skills center of the University of Art are provided and executive programs are presented for lecturers and students of all levels. The existing curriculum does not have the opportunity to teach "writing and spelling" and university professors do not have enough time to teach spelling. As a result, the textual output of the university, which is the fruit of the efforts of the professor and the student, becomes immature. In such an atmosphere, art research, and especially design research, which is based on thinking in art, and especially design, faces fundamental shortcomings. It is inferred that this "academic complication" is due to several reasons, one of which is the impossibility of dialogue and transmission of ideas through academic texts. What can be done to eliminate this complication? Curriculum, students and professors have shortcomings in the field of writing. The university program is not able to offer enough extra courses for writing due to the limited number of units. Therefore, the fundamental question of the present study is: How can the University of the Art improve the writing skills of its professors and students? In fact, the goals of leading research are inextricably linked to the goals of establishing the "University of Art Writing Skills Center" and are nothing more than a study to meet the goals of the in university center.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Writing Skills Center
 • Writing Skills
 • Art Research Skills
 • Academic Texts
 • ایمانی، نادیه و قادری، سحر (1396). طرح پژوهشی در دانشگاه هنر با موضوع "فرآیند آموزش و پژوهش در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های معماری و معماری داخلی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر".
 • دانشگاه هنر (1398).

https://art.ac.ir/fa/news/3022/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1

 

 • Attewell, P. (1990). What is skill? , Sage Journal, 17(4), 422-448.
 • Anderson, J. R., (1987). Skill acquisition: Compilation of weak-method problem situations. 94(2), 19.
 • Brown University. (n.d.). https://www.brown.edu/academics/college/support/writing-center/
 • Browne, M. N., & Keeley, S. M., (2014). Asking the right questions: a guide to critical thinking. Pearson.
 • Brugger, F., Gehrke, C., (2018). Skilling and deskilling: technological change in classical economic theory and its empirical evidence. 47(5), 663-689.
 • Carlson, R. A. & Yaure, R. (1990). Practice schedules and the use of component skills in problem solving. Journal of Experimental Psychology Learning Memory and Cognition 16(3), 484-496.
 • Columbia University.(n.d). https://www.college.columbia.edu/core/uwp/writing-center
 • Eco, U., Collini, S., Culler, J., Rorty, R., & Rose, C. (1992). Interpretation and Overinterpretation. Cambridge Press.
 • Dehkhoda, A. (2019). Definition of Skill, Dehkhoda Dictionary (in Persian).
 • Esposto, A. (2008). Skill: An elusive and ambiguous concept in labour market studies. 34(1), 100.
 • Fogler, S., & Leblanc, S. (1994). Strategies for Creative Problem Solving. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall PTR.
 • Harvard University. (n.d.). https://www.writingcenter.fas.harvard.edu/
 • Kim, Y. H. (2002). A state of art review on the impact of technology on skill demand in OECD countries. 15(1), 89-109.
 • Lerner, N. (2010). Chronology of Published Descriptions of Writing Laboratories/Clinics, 1894- 1977.
 • Manley, K. (2006). The innovation competence of repeat public sector clients in the Australian construction industry. 24(12), 1295-1304.
 • Massachusetts Institute of Technology: MIT. (n.d.). https://www.cmsw.mit.edu/writing-and-communication-center/
 • More, C. (1980). Skill and the English working class, 1870-1914: Croom Helm London.
 • North, S. M. (1994). "The Idea of a Writing Center". College English. 46 (5): 433–446.
 • (2019a). Ability | Definition of ability in English by Lexico Dictionaries %J Lexico Dictionaries | English. In.
 • (2019b). Knowledge noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com. In.
 • (2019c). Talent | Definition of talent in English by Lexico Dictionaries %J Lexico Dictionaries | English. In.
 • Paul, R., & Elder, L. (2012) The thinker's guide to the nature and functions of critical. Foundations of Critical Thinking.
 • Pear, T. H. (1927). ‘Skill’. Journal of Personnel Research, 5.
 • Piotrowski, C. (2011). Problem Solving and Critical Thinking for Designers. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Proctor, R. W., & Dutta, A. (1995). Skill acquisition and human performance: Sage Publications, Inc.
 • Samiei, A., (2013). Writing and Editing. SAMT Press. Tehran
 • Squared, S. (2015). The Difference Between Knowledge, Skills and Abilities | Staff Squared %J Staff Squared. Retrieved from https://www.staffsquared.com/blog/the-difference-between-knowledge-skills-and-abilities
 • Thompson, I. (2006). "Writing center assessment: Why and a little how". Writing Center Journal. 26 (1): 33–54.
 • Tomporowski, P. D. (2003). The psychology of skill: A life-span approach: Praeger Publishers.
 • Toner, P. (2011). Workforce Skills and Innovation: an overview of major themes in the literature’OECD Science. 1.
 • Winterton, J., Delamare-Le Deist, F., & Stringfellow, E. (2006). Typology of knowledge, skills and competences: clarification of the concept and prototype: Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg
 • Yale University. (n.d.). https://www.poorvucenter.yale.edu/Undergraduates
 • Yeats, R., Reddy, P., Wheeler, A., Senior, C., Murray, J. (2010). "What a difference a writing centre makes: A small scale study". Education + Training. 52 (6/7): 499–507.