جایگاه طبیعت در دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

رابطه معماری و طبیعت در طول تاریخ دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ ازاین‌رو رویکردهای مختلفی بین این دو شکل گرفته است. در چند دهه اخیر در باب ارتباط معماری و طبیعت دو رویکرد مهم پایداری و بیونیک شکل گرفته است. در رویکرد پایداری بر حفظ طبیعت و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با آن تأکید می‌شود و در رویکرد بیونیک طبیعت به عنوان منبع الهام قلمداد می‌شود و از قوانین موجود در آن در معماری بهره برده می‌شود. با توجه به ارتباط هر دو رویکرد با طبیعت، این مساله مطرح می‌شود که دو رویکرد فوق چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی نسبت دو رویکرد پایداری و بیونیک به عنوان دو رویکرد مهم معماری در ارتباط با طبیعت است. بدین منظور این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه منابع کتابخانه‌ای اعم از کتب، پایان‌نامه‌ها، مقالات و ... رویکرد پایداری در معماری و رابطه آن با طبیعت را تبیین می‌کند. سپس به بررسی رویکرد بیونیک در معماری و رابطه آن با طبیعت می‌پردازد و درنهایت با استفاده از روش استدلال منطقی و با تکیه بر یافته‌های پژوهش، نسبت دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک را ارائه می‌نماید. بر اساس نتایج پژوهش در رویکرد پایداری معماری علت ایجاد محیط پایدار و حفظ طبیعت است به‌طوری‌که می‌توان با بکار گیری اصول معماری چهارگانه پایدار در نظام‌های بوم‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، به این مهم نائل آمد. برخلاف این نگرش در رویکرد بیونیک طبیعت علت ایجاد معماری مطلوب است به‌طوری‌که با الگوبرداری از طبیعت در سه سطح ارگانیسم، رفتار و اکوسیستم و تأثیر بر حوزه‌های فرم، مصالح، ساختار، عملکرد و فرآیند می‌توان به معماری مطلوب دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of nature in two approaches of sustainable and bionic architecture

نویسندگان [English]

  • Babak Alemi 1
  • morteza majidi 2
1 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Art, Kashan University, Kashan, Iran
2 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Art, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

The Relationship Between Architecture And Nature Has Undergone Various Changes Throughout History; Hence, Different Approaches Have Been Formed Between The Two. In Recent Decades, Two Important Approaches To Sustainability And Bionics Have Been Formed Regarding The Relationship Between Architecture And Nature. The Sustainability Approach Emphasizes The Preservation Of Nature And Peaceful Coexistence With It, And The Bionic Approach Considers Nature As A Source Of Inspiration And Uses The Laws Contained In It In Architecture. Given The Relationship Between Both Approaches And Nature, The Question Arises That What Is The Relationship Between The Two Approaches? Therefore, The Purpose Of This Study Is To Investigate The Relationship Between Sustainability And Bionic Approaches As Two Important Architectural Approaches In Relation To Nature. For This Purpose, This Research Uses A Descriptive-Analytical Method And By Studying The Sources Of Libraries, Including Books, Dissertations, Articles, Etc., Explains The Approach To Sustainability In Architecture And Its Relationship With Nature. Then, It Examines The Bionic Approach In Architecture And Its Relationship With Nature, And Finally, Using The Method Of Logical Reasoning And Relying On Research Findings, Presents The Relationship Between The Two Approaches Of Sustainable Architecture And Bionic. According To The Results Of Research In The Approach Of Architectural Sustainability Is The Cause Of Creating A Sustainable Environment And Nature Conservation, So That It Can Be Achieved By Applying The Four Principles Of Sustainable Architecture In Ecological, Social, Cultural And Economic Systems. Contrary To This View, In The Bionic Approach, Nature Is The Cause Of The Creation Of Desirable Architecture, So That By Modeling Nature At Three Levels Of Organism, Behavior And Ecosystem And Influencing The Domains Of Form, Materials, Structure, Function, and Process The Desired Architecture Can Be Achieved. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Nature
  • Sustainability
  • Bionics
 ارمغان، مریم, یوسف گرجی مهلبانی (« )1388ارزشهای معماری بومی ایرانی در رابطه با رویکرد معماری پایدار،»
مسکن و محیط روستا، سال بیست و نهم، (.35-20:)126
- الماسی، سید مهدی (« )1390راهکارهای ترویج طراحی اقلیمی در راستای کاهش مصرف سوخت،» تهران: اولین
همایش بهینهسازی مصرف سوخت.
- ایزدیاری، آرزو ( )1390نقش انرژی پایدار در معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- باین، ویلیام و پل، هری (« )1389برج بیونیک؛ زندگی در شهری عمودی،»
معماری و فرهنگ، سال یازدهم (.35:)36
- تقیزاده، کتایون (« )1385آموزههایی از سازههای طبیعی، درسهایی برای معماران،»
هنرهای زیبا (.84-75:)28
- جعفرپور، محمدرضا و محمودینژاد، هادی (« )1386اثر عوامل طبیعی در نقش مصرف انرژی ساختمان،»
ماهنامۀ
بینالمللی راه و ساختمان
.42
جعفریان، مزدک و عبدالحسینپور، فرید (« )1385پایداری شهری با نگاهی به ویژگیهای شهرهای ایران،» همایش شهر
برتر، طرح برتر.
- جمعهپور، محمود ( )1395
برنامهریزی محیطی و پایداری شهری و منطقهای: اصول، روشها و شاخصهای محیطی
پایداری سرزمین
، انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت.)
- حسینزاده، سید رضا، خسرویبیگی، رضا، ایستگلدی، مصطفی و شمسالدینی، رضا (« )1390ارزیابی پایداری
زیستمحیطی در نواحی شهری با استفاده از فن تصمیمگیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: شهر بندر
ترکمن،»)
چشمانداز جغرافیایی سال ششم:.51-31
- حمیده، سارا و پورمحمدرضا، نوید (« )1386پایداری در شهرها از دیروز تا امروز،»
هفت شهر (.22-5:)22-21
- خاتمی، سید محمدجعفر و فلاح، محمدحسن (« )1389جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان،»
صفه، سال
.50-21:)50( بیستم
- خاک زند، مهدی و احمدی، امیراحمد (« )1386نگاهی اجمالی به رویکرد میان طبیعت و معماری،»
باغ نظر 4
.47-35:)8(
- دانشجو، خسرو، میرحسینی، سید مجتبی و مهدوینژاد، محمدجواد (« )1394مقدمهای بر گرایش به طبیعت در
نمونههایی از معماری معاصر ایران،»
هویت شهر، سال نهم (.90-83:)23
- رضایی، مسعود و وثیق، بهزاد ( )1393
واکاوی معماری پایدار در مسکن بومی روستایی اقلیم سرد و کوهستانی ایران.
انتشارات: طحان.
- رضائی افراپلی، پریسا (« )1397بررسی معماری پایدار با رویکرد به طراحی ساختمانهای نوین،»
معماری سبز، سال
چهارم.
- ژراردن، لوسین ( )1390
بیونیک: تکنولوژی از جانداران الهام میگیرد. مترجم: محمود بهزاد و پرویز قوامی. انتشارات:
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش.)
- سفلایی، فرزانه (« )1383کنکاشی پیرامون مفاهیم و تجارب معماری پایدار آبادی،»
فصلنامه آبادی .67-42:62
- ضرغامی، اسماعیل، خاکی، علی و سادات، سیده اشرف (« )1394بررسی تطبیقی معماری پایدار و مطابقت آن با
معماری بومی خانههای سنتی در شهر ایرانی- اسلامی»
معماری و شهرسازی پایدار .3
- طایفه، احسان، حجت، عیسی و انصاری، حمیدرضا (« )1394تعریف و تدوین دستگاه واکاوی فرم معماری مبتنی بر
تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد،»
مطالعات معماری ایران .88-73:)8( 4
- عموئیان، فروغ (« )1397نسبت بیومیمیکری در شکلگیری فرم و عملکرد اشیای منطقه مارلیک»،
نشریه علمی
پژوهش هنر
.14-1:)15( 8
- فلاح، محمدحسن، آبادی، محمدعلی و رضایی، رؤیا (« )1387مصالح ساختمان و پایداری،»
فصلنامه گزارش
سازمان نظاممهندسی
.56
- فلاحت، محمدصادق و شهیدی، صمد (« )1389تحولات مفهوم طبیعت و نقش آن در شکلگیری فضای معماری،»
نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی .46-37:)42( 2
- کبیریسامانی، علی ( )1392
طبیعت، کیمیای معماری: نگاهی نو به انسان، طبیعت و معماری، انتشارات: گلدسته.
- کرمی، سروش (« )1930بازتعریف مفاهیم معماری بیونیک، رویکردی نوین در زمینه معماری پایدار» دومین همایش
معماری پایدار.
- کریمی، شیما، زندیه، مهدی و گرجی، یوسف (« )1396تدوین الگوی اصول پایداری معماری ایرانی مدرن، در راستای  مقایسه معماری سنتی ایران با پنج شهر مدرن دنیا، مدیریت شهری .16
- گرجیمهلبانی، یوسف و یاران، علی (« )1389راهکارهای معماری پایدار گیلان به همراه قیاس با معماری ژاپن،»
هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی (.54-43:)41
- گلپرورفرد، نازنین ( )1388انسان، طبیعت، معماری، انتشارات: طحان, هله.
- لکنر، نربرت ( )1385گرمایش، سرمایش، روشنایی: رویکردهای طراحی برای معماران، مترجم: محمدعلی کینژاد و
رحمان آذری. انتشارات: دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
- متینی، محمدرضا (« )1394بهرهگیری از الگوهای طبیعت برای طراحی ساختارهای تغییرپذیر خم شو در معماری،»
نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی .80-67:)1( 20
- محمودی، محمدمهدی و نیوی، سحر (« )1390روند توسعه فناوری اقلیمی با رویکرد توسعه پایدار،» نقشجهان،
سال اول (.51-35:)1
- محمودی نژاد، هادی ( )1391تبیین مبانی آموزش خلاقیت در معماری زیستمبنا، رسالۀ دکتری رشتۀ معماری، تهران:
دانشگاه تربیت مدرس.
- ملتپرست، محمد (« )1388معماری پایدار در شهرهای کویری ایران،» معماری و شهرسازی آرمانشهر، سال دوم
.128-121:)3(
- ملکی، سعید و سعیدی، جعفر (« )1394بررسی و تحلیل نقش طبیعت در ساختار معماری و شهرسازی اسلامی،»
نشریه جغرافیا و برنامهریزی شهری چشمانداز زاگرس .49-23:)25( 7
- مهدینژاد، جمالالدین، ضرغامی، اسماعیل و سادات، سیده اشرف (« )1394رابطه انسان و طبیعت در باغ ایرانی از
منظر معماری اسلامی،» نقشجهان سال پنجم (.41-27:)9
- نقابی، محبوبه، هاشمپور، پریسا و آصفی، مازیار (« )1399تبیین کارکرد الگوهای برگرفته از طبیعت در معماری در
پاسخگویی به نیازهای انسان در دوره سنتی و معاصر» پژوهشهای معماری اسلامی (پیاپی .)27
- نورمحمدی، سوسن (« )1388ضرورت درک سرشت فضای معماری با استناد به رویکردهای معاصر مبتنی بر طبیعت،»
هنرهای زیبا - (.)37
- Abdelsabour, I )2019( »Investigating Bio-Morphism Approch To Enhance Structure’s Creativity And
Efficiency
«, Journal Of Engineering And Applied Science 66 )5(:491-513.
- Akadiri, Peter O, Chinyio, Ezekiel A, And Olomolaiye, Paul O (2012) »Design Of A Sustainable Building:
A Conceptual Framework For Implementing Sustainability In The Building Sector
«, Buildings 2
)2(:126-152
.
- Bramley, Glen, Dempsey, Nicola, Power, Sinead, And Brown, Caroline (2006) »What Is ‘Social
Sustainability’, And How Do Our Existing Urban Forms Perform In Nurturing It
«, Sustainable
Communities And Green Futures’ Conference, Bartlett School Of Planning, University College
London, London
.
- Brundtland, Gro Hariem (1985) »World Commission On Environment And Development«, Environmental
Policy And Law
14 )1(:26-30.
- Cib, Cib (1999) »Report Publication 237: Agenda 21 On Sustainable Construction«, Bourdeau, Centre
Scientifique Et Technique Du Batiment (Cstb), Editor
:122.
- Colantonio, Andrea (2007) Social Sustainability: An Exploratory Analysis Of Its Definition, Assessment
Methods Metrics And Tools
».
- Dempsey, Nicola, Brown, Caroline, And Bramley, Glen (2012) »The Key To Sustainable Urban
Development In Uk Cities? The Influence Of Density On Social Sustainability
«, Progress In Planning
77 (3):89-14.
- Doan, Abigail (2012) Biomimetic Architecture: Green Building In Zimbabwe Modeled After Termite
Mounds,
Inhabitat, Llc.
- Drexhage, John, And Deborah Murphy (2010) »Sustainable Development: From Brundtland To Rio
2012
«United Nations Headquarters ,New York 2010:9-13.
- Givoni, Baruch (1998) Climate Considerations In Building And Urban Design: John Wiley & Sons.
 Gruber, P (2011) Biomimetics In Architecture: Architecture Of Life And Buildings, Biomimetics--
Materials, Structures And Processes.
- Henri, Jean-Francois, And Journeault, Marc (2008) Environmental Performance Indicators: An Empirical
Study Of Canadian Manufacturing Firms, Journal Of Environmental Management 87 (1):165-176.
- Mccammon, Antony Lt (1992) United Nations Conference On Environment And Development, Held In
Rio De Janeiro, Brazil, During 3–14 June 1992, And The’92 Global Forum, Rio De Janeiro, Brazil,
1–14 June 1992, Environmental Conservation 19 )4(:372-373.
- Mcdonough, William, And Braungart, Michael (1998) The Next Industrial Revolution, The Atlantic
Monthly
282 (4).
- Mesghali, Ehsaan (2010) Lord Foster’s Natural Inspiration: The Gherkin Tower, Biomimetic Architecture.
Np
24.
- Murphy, Kevin (2012) »The Social Pillar Of Sustainable Development: A Literature Review And
Framework For Policy Analysis«, Sustainability: Science, Practice And Policy 8 (1):15-29.
- Nachtigall, Werner (2013) Vorbild Natur: Bionik-Design Für Funktionelles Gestalten: Springer-Verlag.
- Nations, United (1996) Indicators Of Sustainable Development: Framework And Methodologies. New
York. 1996.
- Perotto, Eleonora, Canziani, Roberto, Marchesi, Renzo, And Butelli, Paola (2008) »Environmental
Performance, Indicators And Measurement Uncertainty In Ems Context: A Case Study«Journal Of
Cleaner Production
16 (4):517-530.
- Peters, Terri )2011( »Nature As Measure: The Biomimicry Guild«Architectural Design 81 (6):44-47.
- Reap, John, Baumeister, Dayna, And Bras, Bert (2005) Holism, Biomimicry And Sustainable Engineering,
Asme International Mechanical Engineering Congress And Exposition.
-Sarikaya, Mehmet (1994) »An introduction to biomimetics: a structural viewpoint« Microscopy research
and technique 27 (5):360-375
- Senosiain, Javier (2013) Bio-Architecture: Routledge.
- Sourani, Amr, And M Sohail (2005) »A Review Of Sustainability In Construction And Its
Dimensions«Combining Forces Advancing: Facilities Management And Construction Through
Innovation Series
4:536-547.
- Spangenberg, Joachim H (2005) »Economic Sustainability Of The Economy: Concepts And
Indicators«International Journal Of Sustainable Development 8 (1-2):47-64.
- Stevens, Peter S (1974) Patterns In Nature. Boston: Atlantic. Little, Brown Books.
- Tabb, Phillip )2014( »Greening Architecture: The Impact Of Sustainability«, In A Critical History Of
Contemporary Architecture: 1960-2010, Surrey
, 91-114. Ashgate Publishing Ltd.
- Wan-Ting, Chiu, And Shang-Chia, Chiou (2009) Discussion On Theories Of Bionic Design, International
Association Of Societies Of Design Research, Seoul, Korea
.
- Weingaertner, Carina, And Moberg, ÅÅÅ )2014( »Exploring Social Sustainability: Learning From
Perspectives On Urban Development And Companies And Products«Sustainable Development 22
)2(:122-133.
- Wgsc (2004)Working Group Sustainable Construction; Method & Techniques. October 2003.
- Yowell, John, And N Oklahoma (2011) Biomimetic Building Skin: A Phenomenological Approach Using
Tree Bark As Model. Citeseer.
- Zari, Maibritt Pedersen (2007) Biomimetic Approaches To Architectural Design For Increased
Sustainability. The Sb07 Nz Sustainable Building Conference