موضوعات = تئوری و تاریخ- مبانی نظری معماری
مفهوم باغ ایرانی از نظر سیاحان غربی و مورخان ایرانی؛ مقایسه‌ی دیدگاه سیاحان خارجی و مورخان ایرانی در دوره‌ی صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.30480/arcand.2022.3740.1014

محمد امینی؛ محیا کرمانی


ظهور استتیک در مباحث نظری و عمل معماری: تحقیقی در خاستگاه رابطۀ معماری با استتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.30480/arcand.2022.4062.1019

پدرام باغانی


مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.30480/arcand.2022.4174.1024

سیده مهسا باقری؛ محمود ارژمند؛ سید بهشید حسینی