نویسنده = محمدرضا متینی
جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 45-59

10.30480/arcand.2022.976

محمدرضا متینی؛ نیما عبیدزاده


بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 95-105

10.30480/arcand.2022.979

محمدرضا متینی؛ نادیه ایمانی؛ سیدامین حسینی