جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

امروزه اهمیت فرآیند طراحی به نقطه ای رسیده است که بسیاری از صاحب نظران از برابر بودن اهمیت فرآیند با محصول طراحی سخن می‌گویند. طراحی اغلب امری ذهنی و مبتنی بر الهام تلقی می‌شود و مشاهده‌ی فرآیندی که معماران برای دستیابی به استخوان‌بندی یک طرح طی می‌کنند، همواره در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. به این ترتیب پاسخ به سوالاتی همچون طرح‌ها از کجا می‌آیند؟ و یا چگونه فرآیند طراحی می‌تواند از طریق رویکردی عینی ظهور پیدا کند؟ به سادگی امکان پذیر نیست و حتی دیاگرام‌ها و ایدئوگرام‌ها نیز با وجود بیان بخشی از ایده‌ها در تحقق کامل این امر ناتوان هستند. امکان خوانش تصویری ایده‌های نهان در ذهن، یکی از مهمترین مسائل پیش روی معماران است و به گفته تری نایت دستورزبان اشکال به عنوان فرآیندی قانون محور و مبتنی بر تحولات هندسی، تحلیل و تولید پاسخ‌های متعدد را از طریق استخراج قوانین بصری و توسعه آنها در مراحل مختلف امکان پذیر می‌سازند. پژوهش پیش رو به کمک داده‌های گردآوری شده از مطالعات کتابخانه‌ای و مقایسه این داده‌ها با فرآیند طی شده جهت تولید طرح در تلاش است تا ضمن معرفی دستورزبان اشکال به عنوان گونه‌ای از فرآیندهای طراحی قانون محور، که توانایی تولید پاسخ های متنوع را دارا می باشند، آن را شیوه‌ای تحلیلی جهت درک مسیر طراحی و مشاهده‌ی روند شکل گیری پروژه‌ها پیشنهاد دهد. و در جهت پاسخ بهتر به این مسئله، ابتدا زمینه‌های ورود نگرش‌های دستورزبانی به دنیای آکادمیک و حرفه‌ای معماری مطرح می‌شود، سپس فرآیند و مراحل استفاده از دستورزبان اشکال همراه با نمونه‌هایی از تحلیل آثار معماری ذکر می‌شود و در نهایت در میان سه رویکرد تحلیلی، طراحی و ترکیبی، رویکرد تحلیلی به دستورزبان اشکال، به عنوان فرآیندی قانون محور در طراحی معماری و روشی جهت نمایش بصری و ظهور عینی روند شکل‌گیری طرح‌ها معرفی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of "shapes grammar" in architecture

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Matini 1
  • Nima Obeydzade 2
1 Architecture Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, University Of Art, Tehran, Iran
2 University Of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the importance of the design process has reached a point where many experts say that the importance of the design process is equal to the design product. Design is often considered subjective and inspired, and observing the process that architects go through to achieve the ossification of a design always remains in a state of ambiguity. In this way, answers to questions such as Where do the designs come from? Or how can the design process emerge through an objective approach? It is simply not possible, and even diagrams and ideograms, despite expressing some ideas, are incomplete in their full realization. The possibility of visual reading of hidden ideas in the mind is one of the most important issues facing architects and the shapes grammar as a kind of law-based systems based on geometric changes, causes the analysis and production of multiple answers by extracting visual rules and developing them in different stages. The present study, with the help of data collected from library studies and comparing this data with the process used to produce the design, tries to introduce the shapes grammar as a type of rule-based design processes, which have the ability to generate various answers. Suggest analytical methods in shapes grammar to understand the design path and observe the process of project formation. In order to better answer this question, first the fields of introduction of grammatical attitudes into the academic and the architectural profession are discussed, then the process and steps of using shapes grammar are mentioned along with examples of analysis of architectural works. Finally, among the three approaches, analytical, design and combination, the analytical approach to the shapes grammar will be introduced as a rule-based process in architectural design and a method for visual representation and objective emergence of design formation process. Also, if the design approach to the shapes grammar is combined with analysis and the rules extracted from a particular place or style are changed, and then the foundation of a new style is laid, a combinatorial approach is formed. We will be able to produce a new grammar by relying on the existing grammar and changing its rules. This attitude can also be effective in developing existing designs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Design process
  • Algorithmic architecture
  • Shapes grammar
 حسنی، کیانوش (« )1395بازخوانی فرم حیاط و فضاهای وابستة آن با استفاده از دستور زبان شکل در معماری در یک
صد خانة دورۀ قاجار شهرکاشان،» باغ نظر، ج ،13ش ،44ص 65تا .76
- خبازی، زوبین ( )1391پارادایم معماری الگوریتمیک، کتابکدهی کسری، مشهد.
- خبازی، زوبین ( )1393فرآیندهای طراحی دیجیتال، کتابکدهی کسری، مشهد.
- Angela dias, Maria )2014( “Informal Settlements: A Shape Grammar Approach”, Journal of Civil
Engineering and Architecture, )8(, 1389-1395.
- Benrós, Deborah, Hanna, Sean and Jose Pinto Duarte )2014( “A Generic Shape Grammar for the
Palladian Villa, Malagueira House, and Prairie House”, 321-340.
- Di Angelo, Monica, Ferschin, peter and Galina Paskaleva )2012( “Shape Grammars for Architectural
Heritage”, International Conference on Architecture & Urban Design Proceedings, 19-21.
- Esmaeilian Toussi, hoda )2019( “Industrial Heritage Using a Combined Method of Typology and
Analytical Shape Grammar )Case Study of Textile Factories of Isfahan and Yazd in the Pahlavi
Era(” Naqshejahan- Basic studies and new technologies of architecture and planning, 1-12.
- Gips, James (1978) “Shape Grammars and Their Uses: Artificial Perception, Shape Generation and
Computer Aesthetics”, Interdisciplinary Systems Research, Stuttgart.
- Hertzberger, Herman )2016( “ The Future of the Building Centraal Beheer”, 4-18.
- Knight, T. (1999). “Application in Architectural Design and Education and Practice”, Report
for the NSF/MIT Workshop on Shape Computation, Department of Architecture, School of
Architecture and Planning, Cambridge, M. A: Massachusetts Institute of Technology.
- Knight, T (2015) “Shapes and Other Things”, Nexus Network Journal, 1-19.
- Prakash, anant, shekhawat, harsh and Gaurav Goyal )2017( ” Visual Calculation Through Shape
Grammar in Architecture”, International Research Journal of Engineering and Technology
IRJET, 293-301.
- Pupo, Regiane, Pinheiro, Érica, Mendes, Gelly, Kowaltowski, doris & Gabriela Celani )2007( “A
design teaching method using shape grammars”, Graphica, 1-12.
- Pauwels, Pieter. & Eloy, Sara. )2015(. Shape Grammars for Architectural Design: The Need for
Reframing. ISCTE - Lisbon University Institute, Department of Architecture and Urbanism
Lisbon.
- Tepavcevic, B. & Stojakovic, V )2012( “Shape grammar in contemporary architectural theory and
design”, University of Novi Sad. Architecture & Civil Engineering, )10(, 110-140.
- Sobhy Mohamed, Mohamed )2015( “Creative approach to design formulation Shape grammars
as a tool in architecture design analysis and synthesis” Graduation thesis master Architecture,
FACULTY OF ENGINEERING, Alexandria University.
- Verkerk, Nina )2014( “A general understanding of shape grammar for the application in architectural
design”, Graduation thesis master Architecture, TU Delft, faculty of Architecture, Urbanism and
Building Sciences, the Netherlands.
- URL1: https://99percentinvisible.org/episode/froebels-gifts
- URL2: www.casafeita.blogspot.nl