نظری بر تهران در آئینۀ صفحه های اجتماعی

نویسنده

دانشگاه هنر، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

 مقالۀ پیش رو با پرسش از چگونگی جلوه گری شهر تهران در صفحات و شبکه های اجتماعی، سعی در شناسایی قابلیت ها و فعالسازی داده های موجود در این شبکه ها برای برنامه ریزان و طراحان شهری دارد. پژوهش حاضر در قالب یک «مطالعۀ موردی»، پیمایشی تجربی است که تجربیات زیستۀ شهروندان را در بستر زندگی روزمره شان بررسی می کند. هدف این پیمایش اولیه، بسترسازی برای پژوهش های عمیق تر بعدی و تبیین رابطۀ پدیده (پیوندهای اجتماعی نوظهور) با بستر (شهر) است. یافته های پژوهش شامل شناسایی اولیۀ موضوعات و اشکال مختلف ظهور و ثبت شهر تهران در ذهن شهروندان، و میزان جلوه گری و اهمیت هر یک از این
موضوعات، بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran in the Mirror of Social Networks

نویسنده [English]

  • . .
University of art, tehran, Iran
چکیده [English]

The present article tries to identify the capabilities and activate available data for urban planners and designers on social media and the internet by asking what Tehran looks like on this kind of network. This present study is a form of a ”case study“ in an experimental field, surveys, Citizens’ lived experiences in the context of their daily lives. The purpose of this initial survey is to pave the way for further in-depth research and to explain the relationship between the phenomenon )Emerging social connections( and the context )city(. The findings of the study include the initial identification of various issues and forms of emergence and registration of the city of Tehran in the minds of citizens and the degree of manifestation and importance of each of these issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Tehran
  • Mapping
 ین، رابرت ( )1376تحقیق موردی مترجم: علی پارسیان و سیدمحمد اعرابی. انتشارات: دفتر پژوهشهای فرهنگی،
تهران.
- Akhtar, N. Social Network Analysis Tools. In Proceedings of the 2014 Fourth International
Conference on Communication Systems and Network Technologies, Bhopal, India, 7–9 April
2014; pp. 388–392.
- Boyd, D.M.; Ellison, N.B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. J. Comput.
Med. Commun.2007, 13, 210–230
- Gossling, S. ICT and transport behaviour: A conceptual review. Int. J. Sustain. Transp. 2018, 12,
153–164
Hatala, J.-P. Social Network Analysis in Human Resource Development: A New Methodology.
Hum. Resour. Dev. Rev. 2006, 5, 45–71
- Ho, M.H.-C.; Liu, J.S.; Lu, L.Y.Y. Recent Themes in Social Networking Service Research. PLoS
ONE 2017, 12, e0170293.
Marsal-Llacuna, M.-L.; Fabregat-Gesa, R. Modeling citizens’ urban time-use using adaptive
hypermedia surveys to obtain an urban planning, citizen-centric, methodological reinvention.
Time Soc. 2016, 25, 272–294
- Mora, H.M.; Pont, M.T.S.; Casado, G.D.M.; Iglesias, V.G. Management of social networks in the
educational process. Comput. Hum. Behav. 2015, 51, 890–895
- Wood, J.; Kim, W.; Khan, G.F. Work engagement in organizations: a social network analysis of the
domain.Scientometrics 2016, 109, 317–336