دربارۀ آزمایشگاه ساخت رقومی معرفی «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» دانشگاه هنر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

چکیده

 استفاده از فناوری های ساخت رقومی (دیجیتال) در آموزش معماری یک پدیده متاخر و به سرعت در حال توسعه است. «آزمایشگاه های ساخت رقومی» که تا چند سال پیش از این در برنامه های جاری آموزش معماری بسیار نادر بودند، امروز به پدیده ای رایج در مدارس معماری بدل گشته اند. با وجود آن که دو مورد از اولین کاربردهای تجربی ساخت رقومی شامل «نمونه سازی اولیه» و «مدل سازی،» در همکاری با آزمایشگاههای موجود در دانشکده های مهندسی مکانیک شکل گرفته اند؛ از اواخر دهه ،1990نوع جدیدی از آزمایشگاهها در برخی دانشکده های معماری ظهور کردند. اینگونه فضاها در ابتدا «آزمایشگاههای نمونه سازی سریع» نامیده می شدند، و بعدتر از آنها به عنوان «آزمایشگاههای ساخت رقومی» نام برده میشود.
با توجه به اقبال و رشد روزافزون نسل جدید آزمایشگاه ها در دانشکده های معماری، و لزوم آشنایی و ترویج این گونه از فضاهای آموزشی فناورانه، و به منظور همسویی با نیازهای رو به رشد و در حال تغییر صنعت ساخت، این مقاله به معرفی «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» در دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر پرداخته است 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On Digital Manufacturing Laboratory Introducing the Comprehensive Laboratory of Applied Sciences of the University of Art

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Derazgisou 1
  • Ramtin Haghnazar 2
1 PhD Candidate, Isfahan University of Art. Isfahan, Iran
2 PhD Candidate, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Benefiting digital fabrication technologies in architectural education is a recent and rapidly evolving phenomenon. Digital fabrication labs not, common in standard architectural education curriculums until recently, are nowadays widespread in architectural schools. Although the first two experimental applications of digital fabrication, including ”prototyping“ and ”modeling“, have been developed exclusively in laboratories that existed in the faculties of mechanical engineering, since the late 1990s, a new type of laboratory has been established and dedicated to these activities in most of the world-leading architectural schools. These laboratories were called ”Rapid Prototyping Laboratories“ at first and then renamed to ”Digital Fabrication Laboratories“. Due to the growing popularity of the new generation of laboratories in the faculties of architecture, and the need to familiarize and promote these technological and educational environments, considering the growing and evolving needs of the construction industry, this article introduces ”Comprehensive Laboratory of Applied Sciences“ in the Faculty of Architecture and Urban Design at the Tehran University of Art.

 بیدگلی، ا،. (« ،)1391ارزیابی روندهای الگوریتمیک در طراحی مجتمعهای مسکونی،» پایان نامۀ کارشناسی ارشد،
تهران، دانشگاه تهران، دانشکدۀ هنرهای زیبا.
- خبازی، ز،. (« ،)1391پارادایم معماری الگوریتمیک،» مشهد، کتابکدۀ کسری.
- گلابچی، م،. اندجی گرمارودی، ع،. باستانی، ح،. ( « ،)1390معماری دیجیتال، کاربرد فناوریهای /CAD/CAM
CAEدر معماری،» تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- ندیمی، ح،. (« ،)1389روش استاد و شاگردی، از نگاهی دیگر،» تنشریۀ هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره
.36 تا27 ،44
- Burry, M., 1993. The Expiatory Church of the Sagrada Famı´lia. Phaidon Press, London.
- Collins, A., J.S. Brown, and S.E. Newman)1989(, Cognitive apprenticeship; teaching the crafts
of reading, writing, and mathematics. In Knowing, learning, and instruction , essays in honor of
Robert Glaser, ed. L.B. Resnick, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers
- Dewey, J. 1997. Experience and education )1938(. New York: Touchstone.
- Excell, Jon. »The rise of additive manufacturing«. The Engineer. Retrieved 2013-10-30.
- Jaeger,W. 1986. Paidéia: A formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes.
- Menges, Achim, Manufacturing Diversity, AD-Techniques and Technologies in Morphogenetic
Desgin, Wiley, Vol76, No 2, 2006.
- Moholy-Nagy, L. 1938. The New Vision: Fundamentals of Design, Painting, Sculpture,Architecture.
New York: Norton & Company.
- Otto, F., Rasch, B., 1996. Finding Form: towards an Architecture of the Minimal. Edition Axel
Menges.
- Simon, H. 1996. The sciences of the artificial )1969(. Cambridge, MA: MIT Press.
- Sweeney, A. E. and J. A. Paradis. 2004. Developing a Laboratory Model for the Professional
Preparation of Future Science Teachers: A Situated Cognition Perspective. Research in Science
Education 34: 195-219.
- Taufik, M., Jain P. K. )2014(. »Role of build orientation in layered manufacturing: a review«.
International Journal of Manufacturing Technology and Management. 27 )1/2/3(: 47–73.
- URL1: https://pbs.twimg.com/media/Cs8OZy8XEAEbtNq.jpg
- URL 2: http://www.carnagerobotics.com/types-3d-printers/
- Gregory, S. 1971. State of the art. Design Methods Group Newsletter 5, 6/7: 3.
- Vitruvius. 1999. Ten Books on Architecture. I. D. Rowland and T. N. Howe, eds. Cambridge:
Cambridge University Press.