مرثیه برای معمار یا فهم اثر او؟ تأملی طراحانه در وجهی از بنای مرکز فرهنگی اصفهان، اثر فرهاد احمدی سازمان دهی سنتی و اجزاء مستقل

نویسنده

استادیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Architectural Reflection on an aspect of Isfahan Cultural Centre by Farhad Ahmadi

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Khoei
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

 The late architect, Farhad Ahmadi, should be known and understood through his
Works.Throughout his professional career, he demonstrated a partiality towards
the relation of Persian Architecture and the Contemporary Architecture of the
World.
His architectural approach can be comprehended in the design of a Cultural Centre in Isfahan: A prominent aspect of the Design Method is the concentration on
the Traditional Spatial Organization. In addition, the detachment of Architectural
Elements, concludes in their singularity. This manifests a Modern Expression
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farhad Ahmadi
  • Persian Architecture
  • Contemporary Architecture
با مراجعه منتقد معماری، حمیدرضا خوئی،(نویسنده مقاله)،  به آثار مختلف و پروژه مرکز فرهنگی اصفهان اثر فرهاد احمدی.
دانشکده معماری و شهرسازی،‌دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
Faculty of art and architecture, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran