نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایشگاه جامع علوم کاربردی دربارۀ آزمایشگاه ساخت رقومی معرفی «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» دانشگاه هنر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 144-157]
 • آزمایشگاه ساخت رقومی دربارۀ آزمایشگاه ساخت رقومی معرفی «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» دانشگاه هنر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 144-157]
 • آگوستوس پوجین مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش اخبار آموزشی و پژوهشی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 170-185]

ا

 • اخبار اخبار آموزشی و پژوهشی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 170-185]
 • ادراک شرح یک تجربۀ آموزشی: بازنمایی ترسیمی دانشجویان معماری از خوانایی باغ ملی: بازشناسی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی از مکان، مبتنی بر نقشه‌های شناختی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-75]
 • ارتباط با طبیعت سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-45]
 • ارتقا کیفیت بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 95-105]
 • ارزیابی قیاسی طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی با رویکرد ارزیابی قیاسی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • استتیکِ معماری ظهور استتیک در مباحث نظری و عمل معماری: تحقیقی در خاستگاه رابطۀ معماری با استتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلام مسجد آئینۀ اسلام؛ شرح و نقد آرای روژه گارودی دربارۀ چیستی و چگونگی هنر اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 107-119]
 • اقشار کم‌درآمد سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-45]
 • اقلیم بررسی پژوهش ‏های انرژی در زمینه معماری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-87]
 • انرژی مروری بر مداخلات بهسازی انرژی دیوارهای خارجی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 89-111]
 • انرژی در ساختمان بررسی پژوهش ‏های انرژی در زمینه معماری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-87]
 • انرژی و معماری بررسی پژوهش ‏های انرژی در زمینه معماری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-87]

ب

 • باغ ایرانی مفهوم باغ ایرانی از نظر سیاحان غربی و مورخان ایرانی؛ مقایسه‌ی دیدگاه سیاحان خارجی و مورخان ایرانی در دوره‌ی صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • بالکن بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 95-105]
 • بهسازی مروری بر مداخلات بهسازی انرژی دیوارهای خارجی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 89-111]
 • بیونیک جایگاه طبیعت در دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-137]

پ

 • پایداری جایگاه طبیعت در دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-137]
 • پژوهش اخبار آموزشی و پژوهشی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 170-185]

ت

 • تاریخ معماری ایران ظهور معماری ایران به‌منزلۀ موضوع پژوهش در تاریخ‌نگاری‌های مدرن دورۀ قاجار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-19]
 • تاریخ‌نگاری مدرن ایران ظهور معماری ایران به‌منزلۀ موضوع پژوهش در تاریخ‌نگاری‌های مدرن دورۀ قاجار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-19]
 • تاریخ‌نگاری معماری ظهور معماری ایران به‌منزلۀ موضوع پژوهش در تاریخ‌نگاری‌های مدرن دورۀ قاجار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-19]
 • ترجیحات بررسی شیوه‌های سنجش ترجیحات ساکنان مسکن شهری معاصر؛ تحلیل و به‌کارگیری روش ساختار معنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصویر ذهنی شرح یک تجربۀ آموزشی: بازنمایی ترسیمی دانشجویان معماری از خوانایی باغ ملی: بازشناسی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی از مکان، مبتنی بر نقشه‌های شناختی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-75]
 • تغییرپذیری بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 95-105]
 • تفکر رایانشی نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-60]
 • تفکر عقلی-منطقی ظهور استتیک در مباحث نظری و عمل معماری: تحقیقی در خاستگاه رابطۀ معماری با استتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهران نظری بر تهران در آئینۀ صفحه های اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 158-169]

ح

 • حرارت مروری بر مداخلات بهسازی انرژی دیوارهای خارجی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 89-111]
 • حساب جمل تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-43]

خ

 • خاستگاه استتیک ظهور استتیک در مباحث نظری و عمل معماری: تحقیقی در خاستگاه رابطۀ معماری با استتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوانایی شرح یک تجربۀ آموزشی: بازنمایی ترسیمی دانشجویان معماری از خوانایی باغ ملی: بازشناسی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی از مکان، مبتنی بر نقشه‌های شناختی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-75]

د

 • دانشجوی معماری شرح یک تجربۀ آموزشی: بازنمایی ترسیمی دانشجویان معماری از خوانایی باغ ملی: بازشناسی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی از مکان، مبتنی بر نقشه‌های شناختی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-75]
 • دانشگاه هنر دربارۀ آزمایشگاه ساخت رقومی معرفی «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» دانشگاه هنر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 144-157]
 • دستورزبان اشکال جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-59]
 • دلبندی به مکان مدلی برای ارتقاء مفهوم «دلبندی به مکان» [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-93]
 • دیوار خارجی مروری بر مداخلات بهسازی انرژی دیوارهای خارجی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 89-111]

ر

 • راهکارها فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 113-145]
 • رضایتمندی طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی با رویکرد ارزیابی قیاسی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • روانشناسی محیطی شرح یک تجربۀ آموزشی: بازنمایی ترسیمی دانشجویان معماری از خوانایی باغ ملی: بازشناسی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی از مکان، مبتنی بر نقشه‌های شناختی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-75]
 • روژه گارودی مسجد آئینۀ اسلام؛ شرح و نقد آرای روژه گارودی دربارۀ چیستی و چگونگی هنر اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 107-119]
 • روش ساختار معنایی بررسی شیوه‌های سنجش ترجیحات ساکنان مسکن شهری معاصر؛ تحلیل و به‌کارگیری روش ساختار معنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریاضیات و معماری تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-43]

س

 • ساختمان سبز فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 113-145]
 • ساختمان موجود مروری بر مداخلات بهسازی انرژی دیوارهای خارجی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 89-111]
 • سازگاری بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 95-105]
 • سیاحان غربی مفهوم باغ ایرانی از نظر سیاحان غربی و مورخان ایرانی؛ مقایسه‌ی دیدگاه سیاحان خارجی و مورخان ایرانی در دوره‌ی صفویه [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شبکه های اجتماعی نظری بر تهران در آئینۀ صفحه های اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 158-169]
 • شواهد علمی طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی با رویکرد ارزیابی قیاسی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]

ص

 • صفویه مفهوم باغ ایرانی از نظر سیاحان غربی و مورخان ایرانی؛ مقایسه‌ی دیدگاه سیاحان خارجی و مورخان ایرانی در دوره‌ی صفویه [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طبیعت جایگاه طبیعت در دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-137]
 • طراحی رایانشی نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-60]
 • طراحی مبتنی بر شواهد طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی با رویکرد ارزیابی قیاسی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • طراحی معماری نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-60]

ع

 • عایق حرارتی مروری بر مداخلات بهسازی انرژی دیوارهای خارجی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 89-111]
 • علم‌الحروف تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-43]
 • عوامل انسانی فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 113-145]

ف

 • فرآیند طراحی جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-59]
 • فرایند طراحی نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-60]
 • فرایند طراحی یکپارچه فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 113-145]
 • فرهاد احمدی مرثیه برای معمار یا فهم اثر او؟ تأملی طراحانه در وجهی از بنای مرکز فرهنگی اصفهان، اثر فرهاد احمدی سازمان دهی سنتی و اجزاء مستقل [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 138-143]
 • فضای واسط بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 95-105]
 • فهم مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کارکرد فضای داخلی سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-45]
 • کوینلن تری مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت محیط مسکونی سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-45]

م

 • مادۀ تاریخ تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-43]
 • متون دانشگاهی تاملی بر ارکان شکل‌گیری مرکز مهارت‌های نگارشی - پژوهشی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه هنر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل ابزار-غایت بررسی شیوه‌های سنجش ترجیحات ساکنان مسکن شهری معاصر؛ تحلیل و به‌کارگیری روش ساختار معنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مراکز درمانی طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی با رویکرد ارزیابی قیاسی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • مرکز مهارت‌های نگارشی تاملی بر ارکان شکل‌گیری مرکز مهارت‌های نگارشی - پژوهشی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه هنر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسجد مسجد آئینۀ اسلام؛ شرح و نقد آرای روژه گارودی دربارۀ چیستی و چگونگی هنر اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 107-119]
 • مسکن شهری بررسی شیوه‌های سنجش ترجیحات ساکنان مسکن شهری معاصر؛ تحلیل و به‌کارگیری روش ساختار معنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسکن مهر سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-45]
 • مطالعات انرژی بررسی پژوهش ‏های انرژی در زمینه معماری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-87]
 • معمار دینی مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری جایگاه طبیعت در دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-137]
 • معماری تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-43]
 • معماری الگوریتمیک جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-59]
 • معماری ایران ظهور معماری ایران به‌منزلۀ موضوع پژوهش در تاریخ‌نگاری‌های مدرن دورۀ قاجار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-19]
 • معماری ایران مرثیه برای معمار یا فهم اثر او؟ تأملی طراحانه در وجهی از بنای مرکز فرهنگی اصفهان، اثر فرهاد احمدی سازمان دهی سنتی و اجزاء مستقل [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 138-143]
 • معماری دینی مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری معاصر مرثیه برای معمار یا فهم اثر او؟ تأملی طراحانه در وجهی از بنای مرکز فرهنگی اصفهان، اثر فرهاد احمدی سازمان دهی سنتی و اجزاء مستقل [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 138-143]
 • مکان مدلی برای ارتقاء مفهوم «دلبندی به مکان» [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-93]
 • مکان نگاشت نظری بر تهران در آئینۀ صفحه های اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 158-169]
 • منطق رایانشی نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-60]
 • مهارت‌های پژوهشی هنر تاملی بر ارکان شکل‌گیری مرکز مهارت‌های نگارشی - پژوهشی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه هنر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت‌های نگارشی تاملی بر ارکان شکل‌گیری مرکز مهارت‌های نگارشی - پژوهشی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه هنر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مورخان ایرانی مفهوم باغ ایرانی از نظر سیاحان غربی و مورخان ایرانی؛ مقایسه‌ی دیدگاه سیاحان خارجی و مورخان ایرانی در دوره‌ی صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولفه‌های دلبندی به مکان مدلی برای ارتقاء مفهوم «دلبندی به مکان» [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-93]

ن

 • نظام پیمون تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-43]
 • نظریه شوارتز بررسی شیوه‌های سنجش ترجیحات ساکنان مسکن شهری معاصر؛ تحلیل و به‌کارگیری روش ساختار معنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقد محتوایی مسجد آئینۀ اسلام؛ شرح و نقد آرای روژه گارودی دربارۀ چیستی و چگونگی هنر اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 107-119]
 • نقشه شناختی شرح یک تجربۀ آموزشی: بازنمایی ترسیمی دانشجویان معماری از خوانایی باغ ملی: بازشناسی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی از مکان، مبتنی بر نقشه‌های شناختی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-75]
 • نوآوری جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-59]

ه

 • هنر اسلامی مسجد آئینۀ اسلام؛ شرح و نقد آرای روژه گارودی دربارۀ چیستی و چگونگی هنر اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 107-119]
 • هنرهای تجسمی ظهور استتیک در مباحث نظری و عمل معماری: تحقیقی در خاستگاه رابطۀ معماری با استتیک [(مقالات آماده انتشار)]