دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-214 
11. نظری بر تهران در آئینۀ صفحه های اجتماعی

صفحه 158-169

10.30480/arcand.2022.984

هستۀ پژوهش های ترویجی اندیشنامۀ معماری .


12. اخبار آموزشی و پژوهشی

صفحه 170-185

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر .