دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-198 
2. سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد

صفحه 27-45

زهرا صدریان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی


6. فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها

صفحه 113-145

سیده الهام فرهانیان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ احسان عرب انواری