نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابوالحسنی، نوشین بررسی پژوهش ‏های انرژی در زمینه معماری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-87]
 • ارژمند، محمود مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، محمد مفهوم باغ ایرانی از نظر سیاحان غربی و مورخان ایرانی؛ مقایسه‌ی دیدگاه سیاحان خارجی و مورخان ایرانی در دوره‌ی صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمانی، نادیه بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 95-105]
 • ایمانی، نادیه تاملی بر ارکان شکل‌گیری مرکز مهارت‌های نگارشی - پژوهشی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه هنر) [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • باغانی، پدرام ظهور استتیک در مباحث نظری و عمل معماری: تحقیقی در خاستگاه رابطۀ معماری با استتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، سیده مهسا شرح یک تجربۀ آموزشی: بازنمایی ترسیمی دانشجویان معماری از خوانایی باغ ملی: بازشناسی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی از مکان، مبتنی بر نقشه‌های شناختی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-75]
 • باقری، سیده مهسا مسجد آئینۀ اسلام؛ شرح و نقد آرای روژه گارودی دربارۀ چیستی و چگونگی هنر اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 107-119]
 • باقری، سیده مهسا مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برمایه ور، بهنود تاملی بر ارکان شکل‌گیری مرکز مهارت‌های نگارشی - پژوهشی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه هنر) [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حاج‌یاسینی، هاله ظهور معماری ایران به‌منزلۀ موضوع پژوهش در تاریخ‌نگاری‌های مدرن دورۀ قاجار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-19]
 • حسینی، سیدامین بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 95-105]
 • حسینی، سید باقر سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-45]
 • حسینی، سید بهشید طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی با رویکرد ارزیابی قیاسی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • حسینی، سید بهشید مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق نظر، رامتین دربارۀ آزمایشگاه ساخت رقومی معرفی «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» دانشگاه هنر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 144-157]

خ

 • خویی، حمیدرضا مرثیه برای معمار یا فهم اثر او؟ تأملی طراحانه در وجهی از بنای مرکز فرهنگی اصفهان، اثر فرهاد احمدی سازمان دهی سنتی و اجزاء مستقل [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 138-143]

د

 • درازگیسو، سیدعلی دربارۀ آزمایشگاه ساخت رقومی معرفی «آزمایشگاه جامع علوم کاربردی» دانشگاه هنر [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 144-157]

ر

 • رحیم زاده، محمدرضا مسجد آئینۀ اسلام؛ شرح و نقد آرای روژه گارودی دربارۀ چیستی و چگونگی هنر اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 107-119]

س

 • سلطان زاده، حسین تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-43]

ص

 • صادقی، آیدا طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی با رویکرد ارزیابی قیاسی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 11-25]
 • صدریان، زهرا سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 27-45]
 • صدریان، زهرا بررسی شیوه‌های سنجش ترجیحات ساکنان مسکن شهری معاصر؛ تحلیل و به‌کارگیری روش ساختار معنایی [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عالمی، بابک جایگاه طبیعت در دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-137]
 • عبیدزاده، نیما جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-59]
 • عرب انواری، احسان فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 113-145]

ف

 • فاضل، علیرضا نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-60]
 • فخاری، مریم بررسی پژوهش ‏های انرژی در زمینه معماری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-87]
 • فرهانیان، سیده الهام فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 113-145]
 • فیاض، ریما بررسی پژوهش ‏های انرژی در زمینه معماری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 63-87]

ک

 • کرمانی، محیا مفهوم باغ ایرانی از نظر سیاحان غربی و مورخان ایرانی؛ مقایسه‌ی دیدگاه سیاحان خارجی و مورخان ایرانی در دوره‌ی صفویه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمیان، مولود مروری بر مداخلات بهسازی انرژی دیوارهای خارجی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 89-111]
 • کیانی، مصطفی ظهور معماری ایران به‌منزلۀ موضوع پژوهش در تاریخ‌نگاری‌های مدرن دورۀ قاجار [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-19]

م

 • متینی، محمدرضا جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 45-59]
 • متینی، محمدرضا بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 95-105]
 • مجیدی، مرتضی جایگاه طبیعت در دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 121-137]
 • محمد کاری، بهروز مروری بر مداخلات بهسازی انرژی دیوارهای خارجی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 89-111]
 • مستغنی، علیرضا نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-60]
 • مستغنی، علیرضا مدلی برای ارتقاء مفهوم «دلبندی به مکان» [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-93]
 • مستغنی، علیرضا بررسی شیوه‌های سنجش ترجیحات ساکنان مسکن شهری معاصر؛ تحلیل و به‌کارگیری روش ساختار معنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسعودی، مهسا طراحی مبتنی بر واقعیت حسی از حس بصری تا تجربه وجودی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 147-154]
 • منشی زاده، آرزو طراحی مبتنی بر واقعیت حسی از حس بصری تا تجربه وجودی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 147-154]
 • منشی زاده، آرزو شرح یک تجربۀ آموزشی: بازنمایی ترسیمی دانشجویان معماری از خوانایی باغ ملی: بازشناسی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی از مکان، مبتنی بر نقشه‌های شناختی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 61-75]
 • میرهاشمی روته، سید احسان تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 21-43]
 • میزبان، پریناز مدلی برای ارتقاء مفهوم «دلبندی به مکان» [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 77-93]

ن