دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

«نقش» سازه در معماری تبیین مدل نظری نقش سازه در معماری به منظور ارتقای هم‌پیوندی سازه و معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.30480/arcand.2022.4177.1026

فوزیه زینلی؛ محمد نورانی سعدالدین؛ مسعود نبی میبدی


واکاوی علل وجودی و چگونگی استفاده از خطاهای دید استاتیک در معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.30480/arcand.2022.4424.1039

مجید خواس؛ افسانه زرکش


اصـالت معماری مدرن و چالش های آن از دیدگاه کریستوفر الکســــاندر با روش فراتحـــلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.30480/arcand.2023.4470.1040

هوشنگ فروغمند اعرابی؛ محمود ارژمند


جایگاه ساخت‌‌دیجیتال در معماری:

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.30480/arcand.2023.4927.1046

مهراد حیدری؛ علیرضا مستغنی؛ محمدرضا متینی


شناسایی الگوی شکلی-هندسی مجموعه نقش جهان اصفهان به واسطه گونه شناسی اشکال پایه بصری از منظر مکتب شکل گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.30480/arcand.2023.4929.1047

هیراد حسینیان؛ سارا کلانتر