تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 21-43

10.30480/arcand.2022.986

سید احسان میرهاشمی روته؛ حسین سلطان زاده


سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 27-45

10.30480/arcand.2021.865

زهرا صدریان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی


جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 45-59

10.30480/arcand.2022.976

محمدرضا متینی؛ نیما عبیدزاده


نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 47-60

10.30480/arcand.2021.866

علیرضا فاضل؛ علیرضا مستغنی


بررسی پژوهش ‏های انرژی در زمینه معماری در ایران

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 63-87

10.30480/arcand.2021.867

ریما فیاض؛ نوشین ابوالحسنی؛ مریم فخاری


مدلی برای ارتقاء مفهوم «دلبندی به مکان»

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 77-93

10.30480/arcand.2022.978

علیرضا مستغنی؛ پریناز میزبان


مروری بر مداخلات بهسازی انرژی دیوارهای خارجی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 89-111

10.30480/arcand.2021.868

مولود کریمیان؛ بهروز محمد کاری


بررسی بالکن‌های تغییرپذیر سازگار با محیط و نیاز ساکنین مجتمع‌های مسکونی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 95-105

10.30480/arcand.2022.979

محمدرضا متینی؛ نادیه ایمانی؛ سیدامین حسینی


مطالعۀ افهام آگوستوس پوجین و کوینلن تری از معماری دینی

دوره 2، شماره 3، تیر 1401، صفحه 101-112

10.30480/arcand.2022.4174.1024

سیده مهسا باقری؛ محمود ارژمند؛ سید بهشید حسینی


فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 113-145

10.30480/arcand.2021.869

سیده الهام فرهانیان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ احسان عرب انواری


جایگاه طبیعت در دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 121-137

10.30480/arcand.2022.981

بابک عالمی؛ مرتضی مجیدی