تعداد مقالات: 8

1. طراحی مبتنی بر شواهد در مراکز درمانی با رویکرد ارزیابی قیاسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 11-25

آیدا صادقی؛ سید بهشید حسینی


2. سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-45

زهرا صدریان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی


3. نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 47-60

علیرضا فاضل؛ علیرضا مستغنی


4. بررسی پژوهش ‏های انرژی در زمینه معماری در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 63-87

ریما فیاض؛ نوشین ابوالحسنی؛ مریم فخاری


5. مروری بر مداخلات بهسازی انرژی دیوارهای خارجی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 89-111

مولود کریمیان؛ بهروز محمد کاری


6. فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 113-145

سیده الهام فرهانیان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ احسان عرب انواری


7. طراحی مبتنی بر واقعیت حسی از حس بصری تا تجربه وجودی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 147-154

آرزو منشی زاده؛ مهسا مسعودی


8. اخبار آموزشی و پژوهشی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 157-173