کلیدواژه‌ها = مهارت‌های پژوهشی هنر
تاملی بر ارکان شکل‌گیری مرکز مهارت‌های نگارشی - پژوهشی دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه هنر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.30480/arcand.2022.4067.1017

نادیه ایمانی؛ بهنود برمایه ور