کلیدواژه‌ها = شبکه های اجتماعی
نظری بر تهران در آئینۀ صفحه های اجتماعی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 158-169

10.30480/arcand.2022.984

هستۀ پژوهش های ترویجی اندیشنامۀ معماری .