نویسنده = مرتضی مجیدی
جایگاه طبیعت در دو رویکرد معماری پایدار و بیونیک

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 121-137

10.30480/arcand.2022.981

بابک عالمی؛ مرتضی مجیدی