نویسنده = نیما عبیدزاده
جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 45-59

10.30480/arcand.2022.976

محمدرضا متینی؛ نیما عبیدزاده