نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مبتنی بر واقعیت حسی از حس بصری تا تجربه وجودی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 147-154

10.30480/arcand.2021.870

آرزو منشی زاده؛ مهسا مسعودی