نویسنده = زهرا صدریان
بررسی شیوه‌های سنجش ترجیحات ساکنان مسکن شهری معاصر؛ تحلیل و به‌کارگیری روش ساختار معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.30480/arcand.2022.3292.1005

زهرا صدریان؛ علیرضا مستغنی


سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 27-45

10.30480/arcand.2021.865

زهرا صدریان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی